Споделете:

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

 

“САМЕЛ-90“-АД

Гр. Самоков, ул. Преспа“ № 18

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Разширение на производствената дейност на  съществуващ обект: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури-оранжерии“ на „САМЕЛ-90“, гр.Самоков“ ,

гр. Самоков, ул. „Преспа“ № 18

Характерът на настоящото инвестиционно предложение е за разширение на производствената дейност на съществуващ и в експлоатация от дълги години подобект: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури-оранжерии“ на територията на „САМЕЛ-90“ АД, гр. Самоков, община Самоков”, с цел увеличаване на съществуващите поливните площи с нови такива, заети от земеделски култури, отглеждани на открито, в размер на 9.300 дка и на полиетиленовата оранжерия с 0,500 дка, които са в границите на цитирания по-горе имот, в съседство със съществуващите оранжерии.

 Преоразмерената необходима годишна водна маса за самостоятелното водоснабдяване за напояване на земеделски култури - оранжерии и открити площи се увеличава на W=13,150 m3.103/годишно, при досегашно водно количество 9,044 m3.103/годишно. Преоразмереният максимален дебит е до 0,693 l/s, при ползван до момента 0,546 l/s.

Захранването с вода на откритите поливни площи става от съществуващ команден възел и метален резервоар, посредством три  главни разпределителни тръбопровода LDРЕ тръба ф 63 mm. PN 6, монтирани на повърхността на терена. Отделните поливни площи се напояват със сезонна система за капково напояване.

На площадката на обекта не се очаква генериране на емисии от приоритетни или опасни вещества, както и на вредни вещества във въздуха  от експлоатацията на инвестиционното предложение. Не се очаква генериране на опасни отпадъци и отпадъчни води.

За контакти Борислав Чилингиров, „САМЕЛ-90“АД, гр.Самоков, GSM:088 5164275

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

Галерия

 
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201